منوی Window - آموختن Multi Media Builder

آموختن Multi Media Builder

آموختن برنامه‎ی چند رسانه‎ای Multi Media Builder

منوی Window

این منو شامل اختیارات نمایشی پنجره ی کاری برنامه ی MMB میباشد .

زیر منوی New Window :
این زیر منو باعث میشود که از صفحه ای که در حال حاضر استفاده میکنید ، یک صفحه ای جدیدی کپی گرفته شود .
این کار برای پروژه های بزرگ و برنامه هایی که احتمال خطا زیاد است و همچنین جلوگیری از اشتباه در فایل MBD اصلی مفید است .

زیر منوی Cascade :
این زیر منو پنجره های برنامه را در صورت وجود به صورت آبشاری زیر هم نمایش میدهد .

زیر منوی Arrange Icons :
این زیر منو پنجره های برنامه را در صورت وجود در حالیکه به صورت کوچک نمایش (Minimize) باشند ، مرتب سازی میکند و هر کدام را کنار هم میچیند .

زیر منوی Recent docs :
این زیر منو (ها) که بعد از سایر زیر منو های ، منوی Window قرار میگیرند ، محل قرار گیری پروژه هایی از این برنامه است که اخیرا اجرا شده اند ، است .